Material saditor viticol

           Activitatea de producere a materialului săditor viticol din această zonă datează cu mult înainte de înfiinţarea Staţiunii. Erau vestite pepinierele de la Crăciunel şi Aiud.

           Preluând tradiţia şi dezvoltând acest sector s-a ajuns să avem una din cele mai vestite pepiniere din ţară, în care se aplică cele mai diversificate tehnologii de cultură.

           Activitatea de cercetare stiintificã  s-a concretizat prin perioade distincte de cercetare.

           În perioada 1949 - 1976 - de început al cercetãrilor au fost studiate aspecte legate de îmbunãtãţirea sistemului clasic de producerea viţelor altoite.

          Mecanizarea principalelor lucrãri din pepiniera de vite au fost în atenţia principalã şi au vizat:

      - desfundatul mecanic al terenului pentru scoala de vite;

      - ridicarea biloanelor mecanic, cu ajutorul rariţei;

      - despicatul bilonului cu plugul în agregat cu tractorul legumicol;

      - combaterea bolilor si dãunãtorilor prin tratamente mecanice;

      - introducerea altoitului mecanic cu dispozitivul de secţionare “nut si feder”;

      - scosul mecanizat al viţelor altoite din pepinierã cu plugul în formã de “U”acţionat de tractor.

            Un alt aspect vizat a fost îmbunãtãţirea verigilor tehnologice din cadrul tehnologiei de producere a viţelor altoite si a butasilor portaltoi. Au fost studiate si cercetate aspecte legate de:

      - Stabilirea condiţiilor de altoire şi forţare a butaşilor altoiţi.

     - Aplicarea îngrãsãmintelor si irigaţiilor în scoala de vite în vederea cresterii randamentului de vite.

     - Folosirea substanţelor stimulatoare de crestere si pentru înrãdãcinarea vitelor altoite si a butasilor portaltoi.

     - Cultura portaltoiului pe diferite sisteme si lucrãrile agrotehnice necesare a fi aplicate.

      - Promovarea în producţie a materialului sãditor cu valoare biologicã ridicatã prin efectuarea selecţiei conservativã si introducerea soiurilor si a clonelor noi create la Blaj.

            Începând cu anul 1975 s-a trecut la diversificarea tematicii de cercetare si îmbunãtãţirea tehnologiilor noi , introduse introduse în culturã.

             În perioada 1976 - 1980 -au fost studiate  aspecte legate de:

        - Producerea viţelor altoite pe sol ameliorat în solarii (tipuri de solarii, solutii pentru ameliorarea solului, distante de plantare, solutii de exploatare).

        - Cercetãri privind stabilirea perioadei de recoltare a portaltoiului.

       - Înfiintarea de plantaţii cu vitele altoite prin diferite metode (vite produse în câmp, solarii si la Ghivece).

       - Înfiinţarea de plantaţii, cu vite altoite de diferite lungimi.

            Înfiinţarea de plantaţii cu vite la ghivece nutritive plantate în anul anterior altoirii respectiv cu vite de un an la ghivece, se realizeazã cu rezultate asemãnãtoare cu cele înfiintate cu vite STAS, produse dupã metoda clasicã (scoala de vite) respectiv solarii pe strat nutritiv.

            Cercetãrile efectuate în perioada 1981 - 1985 - au vizat în principal:

      - Influenţa desimii de plantare si a operaţiilor în verde asupra calitãţii viţelor altoite produse în solarii.

      - Cercetãri asupra nutriţiei viselor altoite cultivate în solarii si stabilirea regimului de fertilizare prin folosirea îngrãşãmintelor

chimice.

      - Stabilirea soluţiilor de ameliorare si pregãtirea soluluii în cadrul tehnologiei de producere a viţelor altoite în solarii.

      - Comportarea plantaţiilor înfiinţate cu vite altoite de diferite lungimi.

      - Influenţa modului de fasonare a butasilor portaltoi asupra productivitãtii muncii, gradul de utilizare a materialului si randammenntul de vite altoite, în vederea introducerii fasonãrii mecanizate  precum si asupra comportãrii viţelor în plantatiile pe rod.

      - Influenţa tratamentelor cu biostimulatori aplicate la butasii altoiţi si asupra producţiei de viţe STAS.

            În solarii, pe sol ameliorat, desimea de 50 vite/ mp determinã o activitate fotosintezicã si intensitate luminoasã mai mare, fapt ce se rãsfrânge asupra randamentului de viţe STAS,obţinându-se cea mai bunã eficienţã economicã.

            Metoda fasonãrii butasilor cu baza la întâmplare , poate constitui o mãsurã tehnologicã de valorificare mai intensivã a producţiei de portaltoi si implicit mecanizarea operaţiei.

           O atenţie deosebitã s-a acordat tratamentelor efectuate cu produse biostimulatoare de sintezã, obţinute la Institutul de Chimie din

            Cluj-Napoca. În urma testãrii preparatelor utilizate s-a obţinut si generalizat în producţie produsul Calovit, care în concentraţie de 1% determinã o calusare mai bunã a butasilor altoiti , o crestere si maturare a lãstarilor în perioada de vegetaţie, superioarã martorului şi o producţie  de vite STAS este cu 5-10% mai ridicatã.

           În perioada 1986 - 1994  Cercetãrile si studiile intreprinse s-au axat pe:

         - Cercetãri privind utilizarea tufurilor vulcanice în producerea vitelor altoite în solarii, pe sol ameliorat.

         - Utilizarea substanţelor bioactive în producerea vitelor altoite  în câmp si solarii.

         - Stabilirea însusirilor morfo-anatomice si biochimice specifice butasilor de portaltoi din diferite soiuri, cu influenţã asupra afinitãtii de altoire.

         - Cercetãri privind determinarea afinitãţii de altoire si de productie la soiurile noi si la cele din sortimentul mondial recent introduse în culturã, în funcţie de portaltoiul folosit.

            Utilizarea tufurilor vulcanice în producereea vitelor altoite pe sol ameliorat a determinat îmbunãtãţirea indicilor hidro-fizici în solarii si implicit creşterea randamentului de viţe STAS.

           Experienţele efectuate  în cadrul programului Orizont 2000 în perioada 1995 - 2001 au vizat:

      - Cercetãri privind afinitatea de altoire a soiurilor din sortimentul mondial, a clonelor si a soiurilor noi create la Blaj, recent introduse în culturã.

      - Retehnologizarea poligonului experimental pentru îmbunãtãţirea tehnologiilor de producere a materialului sãditor cu valoare biologicã ridicatã

           Influenţa soiului altoi asupra randamentului de viţe STAS, s-a manifestat prin diferente de productie foarte semnificative, la soiul Radames, iar influenţa portaltoiului Rug. 140 a dus la obţinerea celui mai ridicat randament de viţe STAS la soiurile Neuburger - 10, Muscat Ottonel 12 si Blasius.

           Din anul 1982 s-a preluat activitatea de coordonare a materialului sãditor supus certificãrii în zona de influentã. Obiectivele propuse au fost ridicarea valorii biologice a materialului sãditor supus selecţiei, instruirea aprobatorilor de stat din zona de influientã, respectarea structurii sortimentale datã prin planul de altoire, a tehnologiei de culturã atât în scoala de vite cât si în plantaţiile pe rod furnizoare de coarde altoi, prin controale periodice efectuate.

            S-a reusit ca pânã în anul 1990 toatã cantitatea de material sãditor ce s-a produs sã facã parte numai din categorii biologice.

v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu