Concurs angajare 28.01.2019
ACADEMIA DE STIINŢE AGRICOLE SI SILVICE "Gheorghe Ionescu Siseşti" BUCUREŞTI STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ 515400 BLAJ, Str. Gh. Bariţiu Nr. 2, judeţul Alba Tel. 0258-711623, Fax. 0258-710620; E-mail: scvblaj@cristalsoft.ro


CONCURS ANGAJARE STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ
Organizează: 

In data de 28 ianuarie 2019, orele 10.00 la sediul sau din BLAJ, Str. Gh. Bariţiu Nr. 2, judeţul Alba CONCURS- pentru ocuparea:

unui post de economist cu studii superioare
un post tehnician cercetare cu studii medii
6 posturi de inginer horticultor sau agronom din care:
   5 posturi cercetător ştiintific
   1 post - asistent cercetare
Conditii de participare:

• a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

• b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

• c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

• d) are capacitate deplina de exercitiu;

• e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

• f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

• g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

• cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
• carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
• cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
• adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
• Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in 3 etape:

1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa

3. interviu

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei la data de 28.01.2019 ora 9. In data de 28.01.2019 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului.
Punctajul maxim este de 100 puncte.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul si proba practica va avea loc in data de 30.01.2019 incepand cu ora 12.00.
Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii.

Solicitanţii vor depune dosarele la secretariatul SCDVV Blaj strada Gh. Baritiu nr 2. până la data de 22 ianuarie 2019

Relaţii suplimentare se pot obţine la Tel. 0258-711623
 
BIBLIOGRAFIE

concurs pentru ocuparea postului de inginer horticultor- agronom

• Proba scrisă: Atributiile specifice postului :
Care sunt atribuţiile specifice postului ?
Test Grila: Autor si Publicatii

Pop, Nastasia Viticultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 2003

Oprea Ştefan; Ropan, Gavrilă Pomicultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 2000

Mitre Viorel Pomologie, Editura Todesco, 2007

Muntean, L.Sorin Fitotehnie, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, 2008

Tomoiagă, Liliana Bolile şi dăunătorii viţei de vie, 2006
Tomoiagă, Liliana Ghidul fitosanitar al viticultorului, 2013

2. Probă practică – abilităţi operare calculator (Word, Excel şi Power Point);

3. Interviu BIBLIOGRAFIE


concurs pentru ocuparea postului de economist
• Proba scrisă: Atributiile specifice postului Care sunt atribuţiile specifice postului ? Test Grila
• Legea 500/2002
• Legea 22/1969
• Legea 15/1994
• OMFP nr. 1.792/ 2002
• OMFP nr. 2861/ 2009
• OMFP nr. 923/ 2014
• Legea 571/ 2003 (Codul fiscal actualizat)
• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Legea nr. 76/2002 - privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 263 /2010 - Legea pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 571 /2003 - privind codul fiscal, cu modificările ulterioare;
• H.G nr. 250 /1992 - republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
2 Proba practică: abilităţi operare calculator (Word, Excel şi Power Point);
3. Interviu
v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu